↑ Powrót do Baza wiedzy

PODSTAWA DZIAŁANIA

ORGANIZACJA > Podstawy funkcjonowania OSP
 

Ochotnicze Straże Pożarne w RP funkcjonują w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej[1],

2.  Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach[2],

3.  Statut OSP[3], w którym określa się szczegółowe zadania i organizację OSP.

 

Według ustawy o ochronie przeciwpożarowej Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką ochrony przeciwpożarowej[4], umundurowaną, wyposażoną
w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami[5].

Ochotnicza Straż Pożarna ma obowiązek uczestniczyć, na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania[6].

 

Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje w oparciu o przepis ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.  W wymienionej ustawie nie ma odrębnych uregulowań dotyczących ochotniczych straży pożarnych, co oznacza, iż są one powoływane i funkcjonują jak wszystkie inne tego rodzaju zrzeszenia w Polsce.

Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut.

Ochotnicza Straż Pożarna może być powołana w miejscowości (tzw. terenowa) lub w zakładzie pracy (zakładowa).

 

Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych uregulowane są również  w wielu innych aktach prawnych, poza wyżej wymienionymi. Do których należą m.in.:

1.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek
w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów[7].

Terenem własnego działania dla ochotniczej straży pożarnej jest teren gminy,
w której została ona utworzona, a w wypadku jednostki włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego terenem własnego działania jest teren działania właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) PSP[8].

Do działań ratowniczych poza terenem własnego działania PSP wzywa jednostki włączone do odwodów operacyjnych. Liczba oraz rodzaj sil i środków przeznaczonych do udzielenia pomocy PSP jest ustalana pomiędzy komendantem powiatowym (miejskim) PSP, a podmiotem utrzymującym jednostkę OSP[9].

Zestawienie kosztów uczestnictwa jednostki w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania należy do obowiązków podmiotu ponoszącego koszty jej funkcjonowania. Występuje on o ich zwrot do organu PSP, który wezwał jednostkę do udzielenia pomocy, za pośrednictwem właściwego dla miejsca prowadzenia działania ratowniczego komendanta powiatowego (miejskiego) PSP[10].

 

2.        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego[11].

Rozporządzenie to szczegółowo reguluje sprawy dot.:

–  organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, województwa i kraju,

–  walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi,

–  ratownictwa technicznego, chemicznego ekologicznego i medycznego,

–   organizacji stanowisk kierowania oraz dysponowania sił i środków systemu do działań ratowniczych,

–   kierowania działaniem ratowniczym,

–   prowadzenia dokumentacji zdarzeń oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

–   organizacji odwodów operacyjnych.

Zagadnienia uregulowane powyższym rozporządzeniem dotyczą jednostek ochotniczych straży pożarnych działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

3.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego[12].

4.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym[13].

5.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu
i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym[14].

6.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa
i higieny służby strażaków oraz zakres ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu[15].

 

[1] Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.

[2] Dz.U. 2001.75.855 – tekst jednolity

[3] Statut OSP. Zarząd Główny ZOSP RP. Warszawa 1996 r.

[4] Art. 15, ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).

[5] Art. 19, ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. – tamże

[6] Art. 23, ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – tamże

[7] Dz.U. 98.94.598,  zm. Dz.U. 2000.56.673

[8] Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. (Dz.U. 98.94.598,  zm. Dz.U. 00.56.673).

[9] Na podstawie § 3  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. – tamże

[10] § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. –  tamże

[11] Dz.U. 99.111.1311,  zm. Dz.U. 2001.81.877

[12] Dz.U. 98.121.798

[13] Dz.U. 2001.82.895

[14] Dz.U. 92.54.259

[15] Dz.U. 97.145.979

Źródło : Andrzej Osuch

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>